POLITYKA PRYWATNOŚCI
I Postanowienia ogólne1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywaniadanych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisuinternetowego w domenie www.robartmanualwork.com2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rob-ART"Manualwork" Robert Łukasik ul.Dąbrówki 94A/14 80-034 Gdańsk3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).4. Zbierane przez Administratora dane będą:– przetwarzane zgodnie z prawem,– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu    przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są    przetwarzane,– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu    przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usługdostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usługdrogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z kontaUżytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowaniapozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerówpoprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ileUżytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.6 ust. 1 lit. a RODO);d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnościąAdministratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień zapośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesuAdministratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ichpreferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnieuzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. fRODO).3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednakkonieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
III. Okres przetwarzania danych osobowych1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym UżytkownikiemSerwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodnościz przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody zzastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, któregodokonano przed tym wycofaniem.IV. Informacje o przetwarzaniu1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:a. podmiotom powiązanym z Administratoremb. podmiotom współpracującym z Administratorem,c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybranesystemy i rozwiązania informatyczne,d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,f. kancelariom prawnym.2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza EuropejskiObszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. Prawa osób, których dane dotyczą1. Użytkownik Serwisu ma prawo:- dostępu do treści swoich danych osobowych- sprostowania danych- usunięcia danych- ograniczenia przetwarzania danych- przenoszenia danych- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienieusprawiedliwionego interesu administratora- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tymdo profilowania.
VI. Postanowienia końcowe1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.